AC 8 MODULĀRA SISTĒMA DŪMU IZVADĪŠANAI UN VENTILĀCIJAI

VISPĀRĪGAS INSTRUKCIJAS

PIRMS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS UN IZMANTOŠANAS, LIETOTĀJAM UN MONTĒTĀJAM IR OBLIGĀTI RŪPĪGI JĀIZLASA UN JĀIZPROT ŠĪ ROKASGRĀMATA PILNĪBĀ.

ŠĪ ROKASGRĀMATA IR NEATŅEMAMA IEKĀRTAS DAĻA UN TĀ IR OBLIGĀTI JĀUZGLABĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ.

RAŽOTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR IESPĒJAMU KAITĒJUMU PERSONĀM, DZĪVNIEKIEM UN LIETĀM, KURU IZRAISA ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ APRAKSTĪTO STANDARTU NEIEVĒROŠANA.

IEKĀRTAS MONTĒŠANU VAR VEIKT TIKAI KOMPETENTS UN KVALIFICĒTS TEHNISKAIS PERSONĀLS, KAS ATBILST PROFESIONĀLAJĀM UN TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM, KURAS DEFINĒ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA MONTĀŽAS VALSTĪ.

ŠO IEKĀRTU DRĪKST IZMANTOT TIKAI LIETOTĀJI, KAS RĪKOJAS SASKAŅĀ AR ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ DOTAJĀM INSTRUKCIJĀM.

IEKĀRTAS GARANTIJA TIEK IZBEIGTA GADĪJUMĀ, JA IEKĀRTAS LIETOŠANA NEATBILST INSTRUKCIJĀM UN NORĀDĒM, KAS IR DOTAS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, KĀ ARĪ GADĪJUMĀ, JA TIEK IZMANTOTI NEORIĢINĀLI KOMPONENTI, PIEDERUMI, REZERVES DAĻAS UN VADĪBAS SISTĒMAS.

Iekārta ir paredzēta un ražota tikai izmantošanas mērķim, kas ir definēts 6. lappusē, tādēļ jebkāds cits izmantošanas veids ir stingri aizliegts, lai nodrošinātu montētāja un lietotāja drošību, kā arī pašas iekārtas efektivitāti.

IR STINGRI AIZLIEGTS IZMANTOT IEKĀRTU NEPAREDZĒTIEM MĒRĶIEM, KAS ATŠĶIRAS NO RAŽOTĀJA DEFINĒTĀ MĒRĶA.

IR STINGRI AIZLIEGTS MONTĒT IEKĀRTU TELPAS ĀRPUSĒ, PAKĻAUJOT TO ATMOSFĒRAS FAKTORU IETEKMEI (LIETUM, SNIEGAM, U.C.)

IEKĀRTAS IZMANTOŠANA VIDĒ, KURĀ PASTĀV POTENCIĀLI SPRĀDZIENBĪSTAMA ATMOSFĒRA, IR STINGRI AIZLIEGTA.

IEKĀRTA UN TĀS IEPAKOJUMS IR OBLIGĀTI JĀUZGLABĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ.

PĀRLIECINIETIES, KA IEPAKOJUMĀ IEKĻAUTIE KOMPONENTI, KĀ ARĪ PATI IEKĀRTA NAV TIKUSI BOJĀTA TRANSPORTĒŠANAS LAIKĀ.

JA TIEK KONSTATĒTAS JEBKĀDAS ANOMĀLIJAS, IR AIZLIEGTS MONTĒT IEKĀRTU, UN IR OBLIGĀTI JĀLŪDZ TEHNISKĀ PALĪDZĪBA NO JŪSU IZPLATĪTĀJA VAI RAŽOTĀJA.

IEPAKOJUMS (PAPĪRS, PLASTMASA, U.C.) IR JĀUTILIZĒ SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠO LIKUMDOŠANU.

IEKĀRTAS MONTĒŠANU DRĪKST VEIKT TIKAI KOMPETENTS UN KVALIFICĒTS TEHNISKAIS PERSONĀLS, KAS ATBILST PROFESIONĀLAJĀM UN TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM, KURAS DEFINĒ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA MONTĀŽAS VALSTĪ.

IEKĀRTA IR JĀNOVIETO TELPĀ PIEMĒROTĀ POZĪCIJĀ SASKAŅĀ AR MOTORU (PIEVADU) ATTĀLUMU, KAS IR JĀKONTROLĒ SASKAŅĀ AR DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM, KURUS DEFINĒ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA IZMANTOŠANAS VALSTĪ.

IEKĀRTAS ELEKTRISKO SAVIENOJUMU MONTĒŠANU DRĪKST VEIKT TIKAI KOMPETENTS UN KVALIFICĒTS TEHNISKAIS PERSONĀLS, KAS ATBILST PROFESIONĀLAJĀM UN TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM, KURAS DEFINĒ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA MONTĀŽAS VALSTĪ.

PIRMS IEKĀRTAS ELEKTRISKO SAVIENOJUMU MONTĒŠANAS, PĀRBAUDIET, VAI MOTORI (PIEDZIŅAS) IR PAREIZI MONTĒTI.

ELEKTRĪBAS TĪKLAM, PIE KURA TIEK PIEVIENOTA IEKĀRTA, IR JĀATBILST MONTĀŽAS VALSTĪ SPĒKĀ ESOŠĀS LIKUMDOŠANAS PRASĪBĀM, KĀ ARĪ JĀATBILST TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM, KAS IR DEFINĒTAS 1. TABULĀ UN UZ IEKĀRTAS TEHNISKO DATU PLĀKSNĪTES UN PIE "CE" MARĶĒJUMA (3.1. PAR.), KĀ ARĪ JĀBŪT APRĪKOTAM AR ATBILSTOŠU ZEMĒJUMU.

ELEKTRĪBAS TĪKLA KABEĻU ŠĶĒRSGRIEZUMA IZMĒRAM IR JĀATBILST PATĒRĒTAJAI ELEKTRISKAJAI STRĀVAI (SKAT. TEHNISKO DATU PLĀKSNĪTI UN "CE" MARĶĒJUMU).

JEBKĀDAM ELEKTRISKAJAM MATERIĀLAM (KONTAKTSPRAUDNIM, KABELIM, SPAILĒM, U.C.), KAS TIEK IZMANTOTS SAVIENOJUMA VEIKŠANAI, IR JĀBŪT PIEMĒROTAM IZMANTOŠANAI, AR "CE" MARĶĒJUMU, UN IR JĀATBILST PRASĪBĀM, KURAS DEFINĒ MONTĀŽAS VALSTĪ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA.

ELEKTRISKAJAM TĪKLAM IR OBLIGĀTI JĀMONTĒ 30 mA DIFERENCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS IEKĀRTA, KAS IR SAISTĪTA AR TĪKLA ZEMĒJUMU.

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, sazinieties ar savu izplatītāju vai ar ražotāju.

AC8 vadības iekārtas ir ražotas saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, tā ir CE marķēta iekārta, kas atbilst šādiem noteikumiem: EKK 89/336, EKK 73/23, un to grozījumiem.